DE SPELREGELS

 

  1. Algemeen
  2. Deelname, annulering- en acceptatiebeleid
  3. Stand
  4. Prijzen en betaling
  5. Inrichten van uw stand
  6. Promotie
  7. Publicatie van werken
  8. Verzekeringen
  9. Overige bepalingen
  10. Geschillen

 

1. ALGEMEEN

1 a. DordtART wil beleving van “kunst op niveau” centraal stellen. Zij biedt beeldend kunstenaars de gelegenheid om direct in contact te komen met een groot aantal bezoekers en om het geëxposeerde werk direct of na de beurs te verkopen, zonder dat zij enige commissie aan de organisatie verschuldigd zijn.

1 b. DordtART vindt plaats op zaterdag 6 en zondag 7 april van 11 tot 17 uur, in de exposItiegebouwen van Hobby- en Fendt Caravans aan de Pieter Zeemanweg 170, 3316 GZ te Dordrecht.

1 c. Alle kosten, zoals huur van de ruimte, standbouw, promotie, schoonmaak zijn voor rekening van de organisatie van DordtART

1 d. Door aanmelding voor DordtART accepteert u deze deelnamevoorwaarden volledig.

1 e.. U ontvangt in de aanloop naar DordtART regelmatig berichten over uw deelname en activiteiten rond en voor DordtART per email.

 

2. DEELNAME, ANNULERING EN ACCEPTATIEBELEID

2 a. Beeldend kunstenaars kunnen zich aanmelden via de website.

2 b. Het te exposeren werk dient origineel te zijn, geen kopieën (dus ook geen gliceées), niet overgenomen, of anderszins een plagiaat te zijn. Het  werk mag niet in serie, of fabrieksmatig geproduceerd zijn, met uitzondering van litho’s, zeefdrukken, etsen, enz.

2 c. Annulering binnen 36 uur na aanmelding zijn kosteloos. Dit dient schriftelijk per e-mail te geschieden.

2 d. Bij afmelding na bovengenoemde termijn tot 8 weken voor de beurs (11 januari) is 30% van de kosten verschuldigd.

2 e. Bij afmelding na 11 januari tot aan de beurs zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

2 f. Als een deelnemer niet komt opdagen tijdens de beurs, ongeacht de reden, zijn de volledige kosten verschuldigd.

2 g. Omdat DordtART streeft naar “Kunst van Niveau” worden door een ballotagecommissie bestaande uit beeldend kunstenaars alle aanvragen beoordeelt. Binnen twee weken wordt per e-mail bericht of je deelname is geaccepteerd.

2 h. Het oordeel van de ballotagecommissie is bindend, voor zowel de kunstenaar als de organisatie van DordtART.

2 i. Over het oordeel van de ballotagecommissie kan niet worden gecommuniceerd.

2 j. Indien u niet wordt geaccepteerd als deelnemer aan DordtART bent u de organisatie geen kosten verschuldigd.

2 k. Uiteraard bepaalt u zelf wat u wilt exposeren. Echter dient de kwaliteit van hetzelfde niveau of hoger te zijn te zijn als u op uw website toont.

2 l. De te exposeren werken moeten droog zijn en in de werken mogen geen gevaarlijke en/of, giftige stoffen of materialen verwerkt zijn.

2 m. Werken moeten in verband met de veiligheid (brandweervoorschriften) binnen de gehuurde expositieplek passen.

 

3. STAND, PRIJZEN EN BETALING

3 a. U huurt een kant en klare stand met harde wanden. Het is niet toegestaan om in of aan deze wanden te boren, te schroeven, of te spijkeren, of op een andere wijze iets mechanisch te bevestigen, of te lijmen / plakken. Wel is het toegestaan om met niet permanent plakband, bijvoorbeeld dubbelgevouwen schilderstape o.i.d. uw prijskaartjes aan de wand te bevestigen.

3 b. Schade die door de exposant is ontstaan aan expositiewanden, meubilair, of andere ter beschikking gestelde materialen kan door de organisatie op de deelnemer worden verhaald.

3 c. De eventueel door u gekozen plek kan tot 8 weken voor aanvang van de beurs nog worden gewijzigd (indien en nog plaatsen beschikbaar zijn). Dit in overleg met de organisatie van DordtART.

3 d. De gehele beursvloer is bedekt met vloerbedekking. Het is daarom niet toegestaan om te demonstreren, of op welke wijze dan ook met vloeistoffen in uw stand te werken.

 

4. PRIJZEN EN BETALING

4 a. De kosten van deelname zijn vermeld op het aanmeldingsformulier en zijn exclusief BTW.

4 b. Indien u een stand heeft aan het eind van een rij, dan is het toegestaan om kunstwerken op te hangen aan de buitenkant. Dit tegen een vergoeding van € 25,- per strekkende meter. Dit om ongelijkheid met deelnemers midden in een rij te voorkomen.

4 c. Betalingen geschieden via een per e-mail gezonden faktuur en worden betaald via een bankoverschrijving.

4 d. Uw faktuur ontvangt u eind januari en dient uiterlijk 1 maart te zijn voldaan. Indien geen tijdige betaling plaats vindt heeft de organisatie, na het sturen van een herinnering, het recht om de incasso uit handen te geven. Voor aanmeldingen na 1 maart geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

4 e.  Voor het gebruik van uw stand, eventuele ophangkoorden, meubilair en naambadges dient u bij het opbouwen van uw stand een borg te voldoen van € 50,-(inclusief BTW). Deze wordt aan het einde van de beurs gerestitueerd als alles correct is opgeleverd en geretourneerd.

 

5. INRICHTEN VAN UW STAND

5a. U kunt uw stand inrichten op vrijdag 5 april tussen 9.00 en 17.00 uur op een door de organisatie aangegeven tijdstip. Dit om gedrang bij de toegang te voorkomen.

5b. De organisatie kan kunstwerken weigeren, omdat zij bijvoorbeeld obsceen zijn, zonder opgaaf van redenen.

5 c. Het is uiteraard toegestaan om tijdens het inrichten en ontruimen van uw stand u te laten assisteren.

5 d. In verband met de rust en een professionele uitstraling, is het niet toegestaan werken boven elkaar te hangen, of om tweedimensionaal werk op de vloer te plaatsen.

5 e. Het is niet toegestaan om tijdens de opbouw en ontmanteling van de beurs met voertuigen naar binnen te gaan. U dient dus zelf voor bijvoorbeeld een steekwagen o.i.d. te zorgen voor transport van de parkeerplaats naar uw stand. Ook is het raadzaam zelf voor een (huishoud)trapje te zorgen om uw werken op te hangen.

 

6. PROMOTIE

6 a. De organisatie stelt alles in het werk om DordtART zoveel mogelijk te promoten. Dit doet zij in de media, sociale media, (vak)tijdschriften, enz. en het onder meer versturen van info via nieuwsbrieven (ook die van derden).

6 b. De organisatie stelt het op prijs indien de deelnemers hun/haar kanalen gebruiken om bezoekers enthousiast te maken.

6 e. De namen van de deelnemers worden vermeld op de website (inclusief een foto en vermelding van de website) en op de plattegrond die aan de bezoekers wordt uitgedeeld.

6 f. Deelnemers gaan akkoord met het publiceren van hun werk zonder vergoeding, uitsluitend voor de promotie van de beurs in/op diverse media

 

9. VERZEKERING

9 a. Het geëxposeerde werk is niet verzekerd, zowel tijdens de beursdagen, als tijdens het transport.

9 b. Deelnemers kunnen een expositie / transportverzekering afsluiten via BOK (Beroeps Organisatie Kunstenaars). Website: www.boknet.nl , of een andere verzekeraar..

 

10. OVERIGE BEPALINGEN

10 a. De organisatie besteedt alle zorg aan de website, de publicaties, en de uitvoering van de beurs zelf. Desondanks kunnen fouten optreden. Eventuele fouten, van welke aard dan ook, kunnen op geen enkele wijze de organisatie worden aangerekend of tot enige vergoeding of verplichting leiden.

10 b. In geval van overmacht, heeft de organisatie het recht om de uitvoering van de overeenkomst met de huurder voor de duur van de overmacht op te schorten, of om de volledige contracten op ieder ogenblik met onmiddellijke ingang te beëindigen. Indien de beurs door een onvoorziene gebeurtenis of door overmacht afgelast of uitgesteld wordt, is aan de exposanten uitsluitend de terugbetaling van de al betaalde voorschotten en facturen verschuldigd, zonder dat de exposanten aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding wegens het niet doorgaan van de beurs.

10 c. Voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, de opzet, verzorging en uitvoering van de DordtART is de organisatie en de door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk.

10 d. Een deelnemer kan van deelname worden uitgesloten als de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze deelnamevoorwaarden, of naar het oordeel van de organisatie op ernstige wijze aanstootgevend is met gedrag, met de te exposeren werken of anderszins. Ook wanneer wordt gehandeld in strijd met de geest van de deelnamevoorwaarden, kan uitsluiting van deelname volgen.

10 e. Zonder nadere aankondiging kunnen op elk moment de in deze deelnamevoorwaarden vastgelegde bepalingen worden aangepast. Voor aanpassing van afspraken die voor de datum van aanpassing zijn geaccepteerd blijven van kracht met betrekking tot de relatie met de deelnemers.

10 f. In onvoorziene gevallen zal door de organisatie naar redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld. In gevallen van meningsgeschillen over de interpretatie van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd, is het oordeel van de organisatie bepalend.

10 g. Op deze deelnamevoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

 

11. GESCHILLEN

11 a. De organisatie van DordtART besteedt de grootste zorg aan het tot stand komen en het uitvoeren van de beurs en alles wat daaraan gerelateerd is, desondanks kan het voorkomen dat de organisatie een fout(je) maakt. Schriftelijk kenbaar gemaakte klachten worden tot 2 weken na de beurs in behandeling genomen. In alle gevallen wordt binnen enkele dagen op een klacht gereageerd.

11 b. Nimmer zijn personen aansprakelijk voor handelen van de organisatie.

11 c. De aansprakelijkheid van de organisatie is in geval van geschillen in alle gevallen beperkt tot de som van de deelnamekosten.

 

 

 

 

 

DordtART 2019

 

Zaterdag 6 & 7 april 2019

 

Openingstijden:

11.00 tot 17.00 uur.

LOKATIE

 

Expositiehallen

Hobby en Fendt Caravans

Pieter Zeemanweg 170

3316 GZ Dordrecht

DordtART

Stroet 63

1744 GK Sint Maarten

T 0625078166

E info@dordtart.nl

 

 

Copyright  ©  Art-Point